Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit

Kutse andmine

Kutse andmine on osa kutsesüsteemist. Kutsesüsteem on inimese tööalase kompetentsuse hindamise ja tunnustamisega seotud tegevuste kogum.

Kutsesüsteemi osad on kutsestandardite koostamine, kutse andmise korraldamine ja kutseregistri haldamine.

Kutsesüsteem on vajalik, et õppe- ja koolitusasutused teaksid, milliste oskuste ja teadmistega töötajaid tööturul vajatakse ning mida on vaja õpetada. Tööandjal on aga võimalus kutsesüsteemi abil oma töötajate oskusi hinnata ja tõsta. Kutsesüsteemi eesmärkideks on:

  • toetada Eesti töötajate konkurentsivõimet – töötajad on kompetentsed, neil on edukaks tegevuseks vajalikud teadmised, oskused, vilumused ja hoiakud;
  • olla tugistruktuuriks haridussüsteemile – kutsealasele tegevusele suunatud õppe sisu ja kvaliteet vastab tööturul nõutavale;
  • aidata kaasa inimeste kompetentsuse hindamisele ja tunnustamisele olenemata, kus ja kuidas õppimine on toimunud;
  • muuta kutsed riigisiseselt ja rahvusvaheliselt võrreldavaks.

Koolilõpetajate ja töötajate kompetentsuse vastavusse viimiseks tööturul nõutavaga selgitatakse koos vastaval kutsealal tegutsevate tööandjate ja töötajatega välja edukaks töötamiseks vajalik kompetentsus. Igale kutsele koostatakse kutsestandard . Kutsestandardite abil luuakse võimalused kompetentsuse hindamiseks, mida nimetatakse kutse andmiseks. Kutsestandardeid kasutatakse ka erinevate koolituskavade väljatöötamisel. Kui isikul on olemas kõik vastavas kutsestandardis kirjeldatud oskused ja teadmised, siis selle tõenduseks väljastatakse talle kutsetunnistus. Kutsekoja kodulehelt saab teavet kutsesüsteemi vajalikkusest ja kasulikkusest. Kutsesüsteemi toimimist reguleerib 1. septembril 2008 kehtima hakanud kutseseadus. Kutsesüsteemi arendamise ja hoidmisega tegeleb Kutsekoda – vt. lisaks www.kutsekoda.eekutsekoda_logo

Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidul on kutse andmise õigus järgmistele kutsetele:

Ofsettrükkal 4. tase

Trükiettevalmistaja 4. tase

Digitaalse trükiseadme operaator, 4. tase

Trükiste järeltöötleja 4. tase

Kutsestandardid

Kutsetunnistust on hetkel võimalik taotleda järgmistele kutsetele:

Trükkal 4. – dokumentide esitamise tähtaeg 01.05.2018 
Praktiline eksam vastavalt graafikule mai 2018, suuline eksam 11.06.2018

Trükiettevalmistaja 4. – dokumentide esitamise tähtaeg 01.06.2018
Praktiline eksam 11.06.2018 ja suuline eksam 12.06.2018

Digitaalse trükiseadme operaator, 4. tase – dokumentide esitamise tähtaeg 01.06.2018
Praktiline ja suuline eksam 13.06.2018

Kutsekomisjoni koosseis

Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu volikogu poolt kinnitatud kutsekomisjoni koosseis:

Herve Rannu Digitrükk
Merle Okas Kroonpress
Arpo Rouhijainen Coprint
Marko Levin Tallinna Polütehnikum
Ivar Kaselaid Tallinna Polütehnikum
Aivo Brenner Tallinna Polütehnikum
Martin Väljas Nois
Külli Tammes Pakett
Katre Savi Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit

Hindamisstandardid
Kutseeksami hind

Tallinna Polütehnikumi trükierialade lõpetajatele on Trükkal 4. taseme, Trükiettevalmistaja 4. taseme ja Digitaalse trükiseadme operaator 4. taseme kutseeksamid tasuta.

Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu liikmele on kutseeksamid tasulised:
Trükkal 4. tase – 74 eur
Trükiettevalmistaja 4. tase – 34 eur
Digitaalse trükiseadme operaator 4. tase – 74 eur

Kutse andja kontakt nõustamise ja lisainfo saamiseks: info(at)etpl.ee, Katre Savi, tel. 58363046

Kutsetaotlemise eeltingimused ja esitatavad dokumendid leiate Kutse Andmise korrast.

AVALDUSE VORM