Tutvustus

Tallinna Raamatutrükikoda alustas oma tegevust 1985. aastal ja oli sel ajal esimene ainult raamatute trükkimiseks-köitmiseks ehitatud trükikoda Eestis. Oleme oma tegevusaastate jooksul jätkanud Eesti trüki- ja köitekunsti parimaid traditsioone. Hüva nõu, professionaalsed oskused ja usalduslik koostöö kliendiga on alati hea tulemuse tagatiseks. Iga tellimus on ainulaadne ja meie suurte kogemustega müügijuhid on kirjastajale toeks alates raamatu ideest kuni tema valmimiseni. Anname tööd 130 inimesele, tootmis- ja laopinda on 15 000 m2.

Trükikoja stabiilne areng tunnistab valitud strateegia õigsust ning personali usaldusväärsust. Ettevõtte kvaliteedi ja keskkonnajuhtimise süsteem on sertifitseeritud ja vastab rahvusvaheliste standardite ISO 14001:2004 ja ISO 9001:2008 nõuetele.

Kvaliteet ja keskkond

Tallinna Raamatutrükikoja OÜ on trükitööde teostamisel toodete ja teenuste nõuetele vastavuse, keskkonnakahjude vältimise, kliendisõbralikkuse, kvaliteedi, tähtaegadest kinnipidamise ja laiemas plaanis ettevõtte efektiivsuse tagamiseks välja töötanud ja juurutanud rahvusvahelistele standarditele ISO 9001:2008 ja ISO 14001:2004 vastava integreeritud kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi.

Peamised kvaliteedi- ja keskkonnaalased põhimõtted on järgmised:

– tagada klientide ja teiste huvipoolte nõuete ja vajadustega arvestamine;
– tagada kvaliteet ja tähtaegsus ning muude kliendile antud lubaduste täimine tööde teostamisel;
– tagada oma tegevuses õiguslike ja muude nõuete järgimine;
– kasutada loodusressursse säästlikult;
– viia enne uute materjalide, tehnoloogiate ja toodete juurutamist läbi nende keskkonnamõju hindamine ja toimida vastavalt hindamistulemustele, et ennetada muudatuste kahjulikku mõju keskkonnale;
– kasutada materjale, tehnoloogiaid ja töövõtteid, mis on võimalikult keskkonnasõbralikud ega oma kahjulikku mõju inimeste tervisele;
– rakendada meetmeid reostamise ja keskkonna saastamise vältimiseks;
– kasutada kompetentseid alltöövõtjaid ning arendada ettevõtte töötajate oskusi ja tõsta nende teadlikkust läbi koolitusprotsessi;
– pidevalt suurendada ettevõtte efektiivsust läbi kaasaegsete juhtimise ja planeerimise meetodite kasutamise;
– tagada juhtimissüsteemi toimivus vastavalt standardite ISO 9001:2008 ja ISO 14001:2004 nõuetele ning juhtimissüsteemi ja asjakohaste protsesside pidev parendamine.

Tallinna Raamatutrükikoja OÜ
Esindaja liidus: Ülle Randvoo
Laki 26, 12915 Tallinn

Telefon 650 9990
Faks 650 9999

TALLINNA RAAMATUTRÜKIKODA
Date

6. January 2017

Category

PERIOODIKA, RAAMAT, REKLAAMTRÜKISED