KUTSE ANDMINE

Kutse andmine on osa kutsesüsteemist. Kutsesüsteem on inimese tööalase kompetentsuse hindamise ja tunnustamisega seotud tegevuste kogum.

Kutsesüsteemi osad on kutsestandardite koostamine, kutse andmise korraldamine ja kutseregistri haldamine.

Kutsesüsteem on vajalik, et õppe- ja koolitusasutused teaksid, milliste oskuste ja teadmistega töötajaid tööturul vajatakse ning mida on vaja õpetada.

Tööandjal on aga võimalus kutsesüsteemi abil oma töötajate oskusi hinnata ja tõsta.

Kutsesüsteemi eesmärkideks on:

  • toetada Eesti töötajate konkurentsivõimet – töötajad on kompetentsed, neil on edukaks tegevuseks vajalikud teadmised, oskused, vilumused ja hoiakud;
  • olla tugistruktuuriks haridussüsteemile – kutsealasele tegevusele suunatud õppe sisu ja kvaliteet vastab tööturul nõutavale;
  • aidata kaasa inimeste kompetentsuse hindamisele ja tunnustamisele olenemata, kus ja kuidas õppimine on toimunud;
  • muuta kutsed riigisiseselt ja rahvusvaheliselt võrreldavaks.

Koolilõpetajate ja töötajate kompetentsuse vastavusse viimiseks tööturul nõutavaga selgitatakse koos vastaval kutsealal tegutsevate tööandjate ja töötajatega välja edukaks töötamiseks vajalik kompetentsus.

Igale kutsele koostatakse KUTSESTANDARD, mis on ka aluseks vastavate koolitus- ja õppekavade väljatöötamisel.

KUTSE ANDMINE on protsess, mille käigus hinnatakse kutset taotleva isiku kompetentsuse vastavust kutsestandardis toodud nõuetele ning mille tulemusena väljastatakse isikule KUTSETUNNISTUS.

Kutsesüsteemi arendamise ja hoidmisega tegeleb Kutsekoda – vt. lisaks www.kutsekoda.ee

kutsekoda_logo

EESTI TRÜKI- JA PAKENDITÖÖSTUSE LIIT on kutse andja järgmistele trükitööstuse kutseala kutsetele:

  • OFSETTRÜKKAL, tase 4
  • TRÜKIETTEVALMISTAJA, tase 4
  • DIGITAALSE TRÜKISEADME OPERAATOR, tase 4
  • TRÜKISTE JÄRELTÖÖTLUSSEADMETE OPERAATOR, tase 4

Kutse andja õigused kehtivad kuni 07.11.2023

2019. a KUTSEEKSAMID TRÜKITÖÖSTUSE KUTSEALADEL:

TRÜKIETTEVALMISTAJA, tase 4
Suuline eksam: 10. juuni 2019

OFSETTRÜKKAL, tase 4
Kombineeritud eksam: 11. juuni 2019

DIGITAALSE TRÜKISEADME OPERAATOR, tase 4
Kombineeritud eksam: 12. juuni 2019

TRÜKISTE JÄRELTÖÖTLUSSEADMETE OPERAATOR, tase 4
Kombineeritud eksam: 7. juuni 2019

Eksamid toimuvad Tallinna Polütehnikumis, Pärnu mnt 57, Tallinn
Dokumentide esitamise tähtaeg: 03. juuni 2019

KUTSEKOMISJONI KOOSSEIS:

Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu volikogu poolt kinnitatud kutsekomisjoni koosseis:

Herve Rannu ekspert, digitrükk
Külli Tammes ekspert, ArtWörker OÜ
Arpo Rouhijainen ekspert, Grano Digital OÜ
Marko Levin koolitaja, Tallinna Polütehnikum
Ivar Kaselaid koolitaja, Tallinna Polütehnikum
Aivo Brenner koolitaja, Tallinna Polütehnikum
Martin Väljas tööandja, Nois OÜ
Merle Okas tööandja, AS Kroonpress
Katre Savi tööandja, Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit

KUTSE TAOTLEMISE TASU

Tallinna Polütehnikumi trükierialade lõpetajatele on kutseeksam TASUTA.

Töömaailmast kutse taotlejale on kutseeksam TASULINE.

OFSETTRÜKKAL, tase 4
Kutseeksami tasu: 163€ / soodushind 74€ (ETPL liikmele)

TRÜKIETTEVALMISTAJA, tase 4
Kutseeksami tasu: 83€ / soodushind 34€ (ETPL liikmele)

DIGITAALSE TRÜKISEADME OPERAATOR, tase 4
Kutseeksami tasu: 163€ / soodushind 74€ (ETPL liikmele)

TRÜKISTE JÄRELTÖÖTLUSSEADMETE OPERAATOR, tase 4
Kutseeksami tasu: 163€ / soodushind 74€ (ETPL liikmele)

AVALDUSE VORM

*

*

*

KONTAKT:

Kutse andja kontakt nõustamise ja lisainfo saamiseks: info(at)etpl.ee, Katre Savi, tel. 58363046

Kutsetaotlemise eeltingimused ja esitatavad dokumendid leiate Kutse andmise korrast.

KUTSE ANDMISE KORD