SOOVID ROHKEM INFOT?
VÕTA ÜHENDUST »

HELISTA:
+372 5836 3046

Tööstusliitude ühispöördumine: Taaste ja kestlikkuse vahendite (RRF) kavandamine

Tööstus 2030 koostöökogu erialaliidud esitasid rahandusminister hr Martin Helmele ning väliskaubanduse- ja infotehnoloogiaminister hr Raul Siemile ühispöördumise rahandusministri juures toimuvale arutelule ettepankute esitamiseks valitsusele.

Erialaliidud ja ettevõtlusorganisatsioonid on osalenud arvukates töövormides, et kaasa rääkida majanduse taastamise ja konkurentsivõime tõstmise meetmete osas. Juhime tähelepanu, et taaste ja kestlikkuse vahendite eesmärk on toetada liikmesriikide majanduse taastumist ja konkurentsivõime kasvu, erilise rõhuga innovatsiooni, digi- ja rohepöörde võimekuse tõstmisel, mida näeb ette ka Euroopa Liidu uus tööstusstrateegia.

Allakirjutanute hinnangul on Eesti majanduse konkurentsivõime tõstmise seisukohast võtmetähtsusega ja peaks seetõttu taastekavas olema olulise osakaaluga:

1)   ettevõtete innovatsioonivõimekuse ja lisandväärtuse tõstmine, sh

–     töötleva tööstuse  ettevõtete tehnoloogilise taseme tõstmine, automatiseerimine ja digitaliseerimine otseinvesteeringute ja toetuste kaudu, mille tulemusel tõuseb tootlikkus, ressursitõhusus ja energiasäästlikkus ning ringmajanduse põhimõtete rakendamise võimekus;

–     töötleva tööstuse ettevõtete teadus- ja arendustegevuste toetamine palgatoetuse või maksusoodustuse kaudu

2)   elanike kvalifikatsiooni ja hariduse tööturu ning majandusarengu vajadustele vastavusse viimine, sh

–     jätkata töötavate (eelkõige väheneva tööjõuvajadusega majandusvaldkondades töötavatele inimeste ümber- ja täiendõppe toetamist, laiendades seda tootmis- ja inseneeria-alade töötajatele (lähtudes maksimaalselt OSKA uuringutulemustest),

3)   välisühenduste ja -suhete ning ekspordivõimekuse arendamine, sh

–     toetada ekspordiga seotud era- ja riigiasutuste koostööd, mida toetavad ühised turundusprotsessid ja moodsad tehnilised lahendused igal tasandil. Samuti tuleb leppida kokku selgesõnaliselt EAS-i ja Välisministeeriumi rollid ekspordi toetamisel, vältimaks dubleerimist ja ebaefektiivsust.

Lisaks toetavad allakirjutanud erialaliidud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi täiendavaid ettepanekuid taaste ja kestlikkuse vahendite kavandamisel tööstusele 92 miljonit euro ulatuses kolmeks aastaks (2021-2023):

– Ärimudeli muutmise toetus ja ettevõtete ringmajanduse toetamine

– Toimepidevusosak (müügilubade väljatöötamine, toodete sertifitseerimine)

Toetame vajalike meetmete välja töötamist eeltoodud ettepanekute võtmes koostöös tööstuse erialaliitude ja ettevõtlusorganisatsioonidega.

Esitatud ettepanekud taaste ja kestlikkuse vahendite kavandamisel aitavad toetada tööstussektori digi- ja rohepööret, uute ärimudelite ja innovaatiliste lahenduste kasutuselevõttu, sh tarneahelate võrgustamist ning senisest kõrgemale lisandväärtusele suunatud toodete ja tootmisteenuste arendamist, kindlustades seeläbi Eesti majanduse toimepidevus ning tootmise konkurentsivõime kliimaneutraalsuse eesmärgi suunas liikumisel.

Ettepanekutega ühinenud erialaliidud:

Katre Savi; Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit
Jüri Jõema, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit
Tõnis Vare, Eesti Elektritööstuse Liit
Sirje Potisepp, Eesti Toiduainetööstuse Liit
Arno Kolk, Eesti Elektroonikatööstuse Liit
Triin Ploompuu, Eesti Masinatööstuse Liit
Rein Voog, Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liit
Märt Viileberg, Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit
Ruta Rannala, Eesti Rõiva- ja Tekstiililiit
Lauri Kivil, Eesti Puitmajaliit