Liidu tegevus

Liidu tegevuse peamiseks eesmärgiks on ühendada Eesti trüki- ja pakenditööstuse ettevõtteid ja seista ühiste huvide eest ning arendada Eesti trüki- ja pakenditööstust.

Teenused liikmetele:

ÜHISHUVIDE ESINDAMINE
Valdkonna tegevust puudutava seadusandluse ja dokumentatsiooni loomes osalemine ja dokumentide edastamine.
Trüki- ja pakendiettevõtete ühishuvide esindamine, suhtlemine riigiasutustega, meediaga jms.

TEAVITAMINE
Info edastamine ning vahendamine organisatsioonide ja koostööpartneritega.
INTERGRAF info edastamine, sh paberihindade ülevaated.
Uudiskiri ja liidu liikmete ajakiri Punktikasv koostamine ja levitamine.

UURINGUD
Eesti trüki- ja pakendisektori statistiliste andmete kogumine ja analüüs.
Sektori majandustegevuse ja väliskaubanduse näitajate kogumine avalike andmebaaside põhjal.
Sektori ettevõtete majandusaasta koondülevaate koostamine.
Tööjõu- ja palgauuring.

EKSPERTKOMISJON
Eksperthinnangu andmine probleemsetele küsimustele liikmesettevõtte ja kliendi vahel.

KOOLITUSED
Liikmete vajadustest lähtuvate seminaride ja koolituste korraldamine.
Koostöö EASiga

ÜRITUSED
Liidu liikmete kohtumised ja ühisüritused.
Ühised messikülastused.
Külastused naaberriikide erialaüritustele.
Kohtumised välisettevõtete ja organisatsioonide delegatsioonidega.
Trüki- ja pakendiettevõtete ning sektoriga seotud ettevõtete ja organisatsioonide külastused välisriikides.

KOOSTÖÖ
ETPL Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ning Eesti Tööandjate Keskliidu liige.

ETPL on Euroopa keskse trükitööstuse assotsiatsiooni INTERGRAF liige. Rahvusvahelist koostööd tehakse lisaks Intergrafile teiste riikide valdkondlike organisatsioonidega, nt GRAFKOM, TWO SIDES NORDIC ja trükiala liitudega.

KUTSEHARIDUS ja TÄIENDÕPE
Koostöö Tallinna Polütehnikumi, Kutsekoja ja Innovega.
Kutsestandardite ja õppekavade uuendamine.
Taseme- ja täiendkoolituse korraldamine.
Kutseeksamite korraldamine ja trükialade kutsete andmine.

EESTI TRÜKI-JA PAKENDITÖÖSTUSE LIIDU PÕHIKIRI
Täiendatud ja kinnitatud üldkoosolekul 10. juunil 2020. a.

I ÜLDSÄTTED

1. Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit (edaspidi: Liit) on vabatahtlik mittetulunduslik ühendus, millesse võivad kuuluda Eestis registreeritud juriidilised isikud, kelle tegevusala on seotud trükiste, pakendite või pakendi materjalide valmistamisega, trüki- või pakendiseadmete või trüki- või pakendimaterjalide tarnimisega.

2. Liit on asutatud 20. märtsil 1996. Liit on juriidiline isik, kellel on õigus- ja teovõime vastavalt seadusele ja põhikirjale. Juriidilise isiku õigused omandas Liit põhikirja registreerimise momendist Eesti Vabariigi seadustes ettenähtud korras. Liidu asukoht on Tallinn.

3. Liit juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, juriidiliste isikute tegevust reguleerivatest seadustest ja käesolevast põhikirjast. Liit vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu oma varaga. Liit ei vastuta oma liikmete kohustuste täitmise eest ja tema liige ei vastuta Liidu kohustuste täitmise eest.

4. Liit peab oma tegevuse kohta raamatupidamisarvestust ja maksab riigi- ja kohalikke makse õigusaktidega ettenähtud korras.

5. Liidu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

II LIIDU TEGEVUSE PÕHIEESMÄRGID

6. Liidu tegevuse põhieesmärgiks on ühendada Eestis registreeritud äriühinguid, kelle põhikirjaliseks tegevusalaks on trükiste ja pakendite valmistamine, trüki- või pakendiseadmete või trüki- või pakendimaterjalide tarnimine, nende majandustegevuse edendamiseks, tegevuskeskkonna arendamiseks ning ühiste huvide kaitseks.

7. Liidu tegevuse alaeesmärgid ja selle saavutamise vahendid:

7.1. aidata kaasa Eesti trüki- ja pakenditööstuse konkurentsivõime tõstmisele korraldades koolitus- ja konsultatsioonitegevust, infoalast teenindamist ning liikmete tegevust tutvustavaid üritusi;

7.2. töötada välja, teadvustada ja viia ellu trüki- ja pakendituru arengut toetavat tööstuspoliitikat kooskõlas Liidu liikmete huvide ja õigusaktidega;

7.3. esindada oma liikmete ühiseid huve riigivõimu ja valitsemisorganites, vajadusel või liikmete soovil ka teiste juriidiliste ja füüsiliste isikute ees ning kohtus või arbitraažis;

7.4. kaitsta Liidu liikmete kui tööandjate huve töösuhetega seonduvates küsimustes;

7.5. arendada koostööd Liidu liikmete vahel, samuti Liidu liikmeks mitteolevate Eesti ja välismaa trüki- ja pakenditööstuse ettevõtjatega;

7.6. teha koostööd teiste erialaliitude ning riiklike ja ühiskondlike organisatsioonidega;

7.7. korraldada trüki- ja pakendiala jäädvustavaid, tutvustavaid ja propageerivaid üritusi;

7.8. toetada rahaliselt Liidu eesmärke toetavaid ja arendavaid fonde, ühendusi ja füüsilisi isikuid.

III LIIDU LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

8. Liidu liikmeks võivad olla Eestis registreeritud juriidilised isikud, kelle tegevusala on seotud trükiste või pakendite valmistamisega, trüki- või pakendiseadmete või trüki- või pakendimaterjalide tarnimisega. Liidu liikmeks võivad olla ka õppeasutused, kes korraldavad Liidu liikmete tegevusalaga seonduvat õppetegevust.

9. Liidu liikmeks vastuvõtmise otsustab Liidu volikogu. Liidu liikmeks astuda soovija peab esitama kirjaliku sooviavalduse Liidu juhatusele (juhatajale) ning muud dokumendid, mida juhatus peab vajalikuks. Juhatus esitab liikmeks astuda soovija sooviavalduse ja sellele lisatud dokumendid volikogule otsustamiseks. Soovi avaldanu loetakse Liitu vastu võetuks, kui tema vastuvõtmise poolt hääletab 2/3 volikogu liikmetest.

10. Kui liige ei täida käesolevast põhikirjast tulenevaid kohustusi, töötab Liidu tegevuse põhimõtete vastu, on sattunud maksejõuetuse olukorda või on likvideerimisel, on volikogul õigus ta oma otsusega Liidust välja arvata. Liikmel on õigus nõuda väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt.

11. Liidu liikmel on õigus:

11.1. osaleda isiklikult või oma esindajate kaudu Liidu juhtimises;

11.2. saada Liidu juhatuselt ja revisjonikomisjonilt vajalikku teavet Liidu tegevuse kohta;

11.3. nõuda erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumist vastavalt põhikirjale;

11.4. astuda vabatahtlikult Liidust välja juhatusele esitatava kirjaliku avalduse alusel, kusjuures tasutud sisseastumis- ja liikmemaksu ei tagastata. Liidust välja astuda saab liige ainult majandusaasta lõpus.

12. Liidu liige on kohustatud:

12.1. täitma Liidu põhikirja nõudeid ja üldkoosoleku otsusega Liikmetele pandud kohustusi;

12.2. järgima Liidu tegevuspõhimõtteid ja eesmärke;

12.3. järgima ausa ja eetilise äritegevuse põhimõtteid;

12.4. tasuma liikmemaksu üldkoosoleku poolt määratud suuruses ja korras.

13. Liidu liikmel on õigus taotleda üldkoosolekult tema suhtes erandi kehtestamist liikmemaksu suuruse ja/või selle arvutamise põhimõtete osas erinevalt üldkoosoleku poolt kehtestatud üldisest korrast. Taotluses peab Liidu liige põhjendama erandi kehtestamise vajalikkust.

IV LIIDU JUHTIMINE

14. Liidu juhtorganiteks on liikmete üldkoosolek, volikoguja juhatus. Liidu kontrollorganiks on revisjonikomisjon.

15. Üldkoosolek

15.1. Liidu kõrgeimaks organiks on tema liikmete üldkoosolek, mille kutsub kokku volikogu vähemalt üks kord aastas. Üldkoosolekust tuleb informeerida Liidu liikmeid kirjalikult vähemalt kaks nädalat enne selle toimumist.

15.2. Liidu erakorralise üldkoosoleku kutsub volikogu kokku omal algatusel või vähemalt 1/10 Liidu liikmete kirjalikult esitatud taotlusel.

15.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole Liidu liikmetest. Kui üldkoosolekul ei osale käesolevas punktis nimetatud arv liikmeid, kutsub volikogu sama päevakorra arutamiseks üldkoosoleku teistkordselt kokku mitte varem kui 7 (seitsme) päeva pärast. Teistkordne üldkoosolek on õiguspädev võtma vastu otsuseid olenemata osavõtvate liikmete arvust.

15.4. Üldkoosolekut juhatab üldkoosoleku poolt valitud juhataja.

15.5. Üldkoosolekul on igal liidu liikmel üks hääl.

15.6. Hääletamine on avalik, kui ei otsustata teisiti.

15.7. Üldkoosoleku otsused loetakse vastuvõetuks, kui nende poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud Liidu liikmetest või nende esindajatest.

15.8. Liidu põhikirja muutmisega või tegevuse lõpetamisega seonduvad otsused on vastu võetud, kui nende poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud Liidu liikmetest. Põhikirjas ettenähtud Liidu eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek. Muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

15.9. Üldkoosoleku pädevusse kuuluv otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikus (omakäeliselt allkirjastatult) või elektroonilises vormis (digitaalselt allkirjastatult) kõik Liidu liikmed.

15.10. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

15.10.1 Liidu eesmärgi muutmine;

15.10.2 Liidu põhikirja kinnitamine, täiendamine ja muutmine;

15.10.3 volikogu ja revisjonikomisjoni liikmete arvu või audiitorkontrolli määramine;

15.10.4 volikogu ja revisjonikomisjoni valimine volituste tähtaja määramisega, samuti nende töötasustamise tingimuste kinnitamine;

15.10.5 majandusaasta aruannete ning revisjonikomisjoni või audiitori aruande kinnitamine;

15.10.6 Liidu tegevussuundade ning tulude ja kulude eelarve kinnitamine;

15.10.7 sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ning arvutamise põhimõtete kehtestamine;

15.10.8 erandite kehtestamineliikmemaksu suuruse ja/või selle arvutamise põhimõtete osas;

15.10.9 Liidu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;

15.10.10 üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid ka muudes Liidu tegevust puudutavates küsimustes, mis ei ole antud Liidu teiste organite pädevusse.

16. Volikogu

16.1. Üldkoosolekute vahelisel ajal täidab üldkoosoleku ülesandeid volinike koosolek ehk volikogu, milles on kuni 7 liiget.

16.2. Volikogu liikmed valitakse Liidu liikmete poolt Liidu liikmete esindajate hulgast kaheks (2) aastaks.

16.3. Volikogu liikme volitused lõpevad, kui volikogu liige kaotab õiguse esindada Liidu liiget, kelle esindajana ta on volikokku valitud või kui Liidu liige on Liidust välja astunud või Liidust välja arvatud.

16.4. Volikogu liikmel on õigus volikogu liikme kohalt tagasi astuda, teatades sellest volikogule kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis üks (1) kuu ette.

16.5. Kui volikogu liige kaotas õiguse esindada Liidu liiget või astus tagasi, on Liidu liikmel ühe (1) kuu jooksul õigus määrata tema asemele uus esindaja asendatava volikogu liikme volituste perioodi lõpuni.

16.6. Üldkoosolekul on õigus volikogu liige igal ajal ning sõltumata põhjusest tagasi kutsuda.

16.7. Kui Liidu liige on Liidust välja astunud, välja arvatud või on volikogu liige üldkoosoleku poolt tagasi kutsutud või Liidu liige ei ole määranud uut esindajat vastavalt punktile 17.5., valib uue volikogu liikme üldkoosolek. Seni jätkab volikogu tööd vähenenud koosseisus.

16.8. Volikogu peab oma koosolekuid vähemalt kord kvartalis. Volikogu koosoleku kutsub kokku juhatuse liige (juhataja); volikogu koosolekust tuleb informeerida volikogu liikmeid e-posti teel vähemalt üks nädal enne selle toimumist. Volikogu koosolekut juhatab juhatuse liige (juhataja).

16.9. Volikogu on otsustusvõimeline kui koosolekul viibib üle poole volikogu liikmete üldarvust.

16.10. Volikogu otsuse vastuvõtmiseks on nõutav volikogu koosolekul osalenud volikogu liikmete poolthäälteenamus. Häälte võrdse jagunemise korral määrab otsuse volikogu esimehe hääl.

16.11. Volikogu pädevusse kuulub:

16.11.1 juhatuse liikmete valimine ja nende tagasikutsumine;

16.11.2 volikogu esimehe valimine;

16.11.3 Liidu liikmeks vastuvõtmise otsustamine;

16.11.4 liikme Liidust väljaarvamise otsustamine;

16.11.5 Liidu teiste ühingute ja liitudega liitumise ja neist välja astumise küsimuste otsustamine;

16.11.6 Liidu üldkoosoleku kokkukutsumine ja ettepanekute esitamine päevakorra kohta;

16.11.7 juhatuse liikme (juhatajaga) lepingu sõlmimise ja lepingu lõpetamise otsustamine, töötasu ja muude tasude määramine;

16.11.8 investeeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa;

16.11.9 laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa ning ei ületa 30% (kolmekümmet protsenti) majandusaasta kogueelarvest;

16.11.10 üldkoosolekute vahelisel ajal üldkoosoleku pädevusse kuuluvate ülesannete täitmine, välja arvatud Liidu eesmärgi muutmine, põhikirja kinnitamine, täiendamine ja muutmine, volikogu valimine ning sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ja arvutamise põhimõtete määramine;

16.11.11 uue Liidu liikme suhtes erandi kehtestamine sisseastumis- ja/või liikmemaksu suuruse ja/või selle arvutamise põhimõtete osas. Volikogu poolt kehtestatud erand kehtib kuni kaksteist (12) kuud arvates Liidu liikmekas vastuvõtmise hetkest;

16.11.12 volikogu on pädev vastu võtma otsuseid ka muudes Liidu tegevust puudutavates küsimustes, mis ei ole antud Liidu teiste organite pädevusse.

16.12 Volikogul on õigus kaasata Liidu tegevustesse, samuti välja arvata, assotsieerunud partnereid. Assotsieerunud partner on isik, kellel on huvi osaleda Liidu tegevustes ning anda sellesse oma panus, kuid kes ei ole Liidu liige ning kellel puuduvad liikme õigused. Assotsieerunud partner kohustub tunnustama ja järgima Liidu tegevuspõhimõtteid, eesmärke ja väärtusi. Assotsieerunud partner maksab Liidule aastamaksu üldkoosoleku poolt kehtestatud suuruses ja korras.

17. Juhatus

17.1. Liidu tegevust korraldab 1-liikmeline juhatus, juhatuse liige (juhataja), kes valitakse volikogu liikmete poolt

17.2. Juhatuse liikme (juhataja) ülesanded:

17.2.1 Liidu juhtimine ja esindamine;

17.2.2 majandusaasta aruannete (raamatupidamis- ja tegevusaruanne) esitamine volikogule ja üldkoosolekule;

17.2.3 ettepanekute tegemine volikogule liikmete Liitu vastuvõtmise ja Liidust väljaarvamise kohta;

17.2.4 põhikirja muutmis- või täiendamisettepanekute esitamine üldkoosolekule;

17.2.5 Liidu rahaliste vahendite ja materiaalsete väärtuste kasutamise kontrollimine;

17.2.6 Liidu kõigi tegevustega seotud küsimuste otsustamine, välja arvatud üldkoosoleku ja volikogu pädevusse kuuluvad küsimused.

17.3. Juhatusel on õigus esindada liitu kõikides õigustoimingutes. Tehinguid, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, võib juhatus teha volikogu nõusolekul.

18. Revisjonikomisjon

18.1. Revisjonikomisjon on kontrollorgan, kes juhindub oma tegevuses käesolevast põhikirjast ja on aruandekohustuslik Liidu üldkoosoleku ees.

18.2. Revisjonikomisjoni liikmete arvu ja liikmete volituste tähtaja määrab üldkoosolek.

18.3. Revisjonikomisjoni liikmeks ei või olla Liidu juhatuse liige ega raamatupidaja.

18.4. Revisjonikomisjon kontrollib põhikirja nõuete, kehtivate õigusaktide ja üldkoosoleku otsuste täitmist Liidu juhatuse poolt.

18.5. Revisjonikomisjon revideerib Liidu finantstegevust, kontrollib rahaliste ja materiaalsete väärtuste säilimise tagamist.

18.6. Vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord aastas, esitab revisjonikomisjon kontrollaktid, otsused ja ettepanekud üldkoosolekule.

LIIDU VARA

19. Liidul võib olla kehtivate õigusaktide alusel lubatav vara, mis on vajalik tema põhikirjaliste ülesannete täitmiseks. Liidu vara kasutatakse põhikirjaliseks tegevuseks vastavalt üldkoosoleku poolt kehtestatud vara kasutamise ja käsutamise korrale.

20. Liidu rahalised vahendid moodustuvad sisseastumis- ja liikmemaksudest ning muudest laekumistest.

VI LIIDU REORGANISEERIMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

21. Liidu lõpetamise, ühinemise või jagunemise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle 2/3 otsuse tegemisel üldkoosolekul osalenud liikmetest.

22. Liidu likvideerimiseks ja varaliste küsimuste lahendamiseks moodustab üldkoosolek likvideerimiskomisjoni.

23. Liidu likvideerimisel jaotatakse allesjäänud vara lõpetamise hetkel selle liikmeteks olnud isikute vahel.

Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu liikmed (01.01.2023)

 1. ABCOM TEENINDUSE OÜ, esindaja liidus Kullar Laiapea, abcom.ee
 2. ALDUSPRINT OÜ, esindaja liidus Meelis Luhaväli, aldusprint.ee
 3. BOOMERANG PACKING SERVICE OÜ, esindaja liidus Ilja Ivankovich, packing.ee
 4. CITYGRAAF OÜ, esindaja liidus Raivo Nei
 5. DATA PRINT OÜ, esindaja liidus Triin Anette Kaasik, dataprint.ee
 6. EMERSON TEN OÜ, esindaja liidus Priit Paatsi, emersonten.com
 7. FOLGER ART AS, esindaja liidus Mait Sõõrde, folger.ee
 8. GRANO DIGITAL OÜ, esindaja liidus Arvo Pihl, grano.ee
 9. GREIF OÜ, esindaja liidus Kalle Rannu, greif.ee
 10. HEIDELBERG BALTIC FINLAND OÜ, esindaja liidus Urmas Kadak, heidelberg.com/ee
 11. IGEPA LIBRA VITALIS AS, esindaja liidus Aivar Liit, igepa.ee
 12. JOON OÜ, esindaja liidus Kristo Kaugija, joon.eu
 13. K-PRINT OÜ, esindaja liidus Rait Rebane, k-print.ee
 14. KOOPIA NIINI JA RAUAM OÜ, esindaja liidus Urmas Rauam, koopia.ee
 15. KROONPRESS AS, esindaja liidus Andres Kull, kroonpress.eu
 16. KUMA AS, esindaja liidus Mihkel Lõhmus, kumaprint.ee
 17. LABELPRINT OÜ, esindaja liidus Sten Sarap, labelprint.ee
 18. LIBRIX PRINT OÜ, esindaja liidus Alar Vetik, librixprint.ee
 19. METAPRINT AS, esindaja liidus Martti Lemendik, metaprint.com
 20. MULTIPAKNED TOOTMINE OÜ, esindajad liidus Mihhail Tšernjak, multipakend.ee
 21. NOIS OÜ, esindaja liidus Martin Väljas
 22. OVERALL EESTI AS, esindaja liidus Virko Kuusk, overall.ee
 23. PAAR OÜ, esindaja liidus Peeter Adamson, paar.ee
 24. PAKETT AS, esindaja liidus Sven Erik Moorlat, pakett.ee
 25. PRINT24 OÜ, esindaja liidus Jaak Unt, print24.ee
 26. PRINTALL AS, esindaja liidus Kalle Kuusik, printall.ee
 27. PRINT BEST OÜ, esindaja liidus Tanel Venderström, printbest.eu
 28. PRINTCENTER EESTI AS, esindaja liidus Lauri Lahtmäe, printcenter.ee
 29. QUALITY PRINT OÜ, esindaja liidus Mehis Hõim, qualityprint.ee
 30. REVA PRINT AS, esindaja liidus Martin Mällo, revaprint.ee
 31. TALLINNA POLÜTEHNIKUM, esindaja liidus Inga Protassova, tptlive.ee
 32. TALLINNA RAAMATUTRÜKIKOJA OÜ, esindaja liidus Valdur Rebane, Merle Vares, trt.ee
 33. TT PRINT OÜ, esindaja liidus Janne Kivisaari, ttprint.ee
 34. VALI PRESS OÜ, esindaja liidus Märt Ääremaa, vali.ee
 35. Kontsernina: VABA MAA AS, vabamaa.ee, esindaja liidus Jaan Vainult, sh
 36. PRINTON AS, printon.ee,
 37. CARDPLUS VM OÜ, cardplus.ee

Loe ETPL liikmete kohta lähemalt

Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu volikogu

Volikogu koosseis:

MARTTI LEMENDIK, volikogu esimees
AS Metaprint
martti.lemendik(at)etpl.ee

AIVAR LIIT
Igepa Libra Vitalis AS
aivar.liit(at)igepa.ee

ARVO PIHL
Grano Digital OÜ
arvo(at)grano.ee

GERD LINDMAA
Kroonpress AS
gerd.lindmaa(at)kroonpress.ee

INGA PROTASSOVA
Tallinna Polütehnikum
inga.protassova(at)tptlive.ee

KALLE RANNU
Greif OÜ
kalle(at)greif.ee

RAIT REBANE
K-Print OÜ
rait(at)k-print.ee

Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu revisjonikomisjon:

URMAS KADAK
Heidelberg Baltic Finland OÜ
Urmas.Kadak(at)heidelberg.com

Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu tegevjuht:

KATRE SAVI
Tel +372 5117061
katre.savi(at)etpl.ee

EESTI TRÜKI-JA PAKENDITÖÖSTUSE LIIDU EKSPERTKOMISJONI TÖÖKORD 
Kinnitatud üldkoosolekul 10. juunil 2020. a.

 1. Ekspertkomisjon lahendab trükitehnoloogilisi ja trükise kvaliteeti puudutavaid vaidlusi trükikoja ning kliendi vahel (edaspidi: ekspertiis). Ekspertkomisjon ei lahenda õigusvaidlusi.
 2. Ekspertkomisjoni kokkukutsumiseks ning ekspertiisi läbiviimiseks esitab vaidluse osapool või mõlemad osapooled ühiselt (edaspidi: avaldaja) avalduse Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu (edaspidi: ETPL) juhatusele. Avalduses tuleb selgitada vaidluse asjaolusid. Avaldusele lisatakse vaidluse esemega seotud materjalid.
 3. Ekspertkomisjoni kokkukutsumise ja ekspertiisi läbiviimise tasu (edaspidi: ekspertiisi tasu) suuruseks on 500 eurot, mis tasutakse avaldaja poolt enne avalduse sisulist läbivaatamist vastavalt ETPL poolt väljastatud arvele.
 4. Ekspertkomisjon moodustatakse ad hoc põhimõttel lähtudes konkreetse vaidluse asjaoludest ja valdkonnast. Ekspertkomisjon koosneb kolmest (3) sõltumatust eksperdist ning selle koosseisu kinnitab ETPL volikogu. Huvide konflikti vältimiseks ei määrata ekspertkomisjoni koosseisu eksperti, kes on seotud vaidlusaluse trükise valmistamisega või trükikojaga, kus trükis valmistati.
 5. Ekspertkomisjon vaatab avalduse läbi 15 tööpäeva jooksul arvates ekspertiisi tasu maksmisest avaldaja poolt. Vaidluse asjaoludest lähtuvalt on ekspertkomisjonil õigus avalduse läbivaatamise tähtaega pikendada.
 6. Ekspertiisi tasule võivad lisanduda muud kulud, näiteks mõõtmised, tõmmise tegemine jms. Ekspertkomisjon teavitab avaldajat muude kulude tegemise vajadusest enne kulude tegemist. Muud kulud kannab avaldaja. Kulude kandmisest keeldumise korral jätab ekspertkomisjon avalduse läbi vaatamata.
 7. Sõltumata ekspertiisi tulemustest ei kuulu ekspertiisi tasu ja muud kulud tagastamisele või vaidluse teise osapoole poolt hüvitamisele. Osapoolte ühise avalduse korral eeldatakse, et osapooled kannavad ekspertiisi tasu ja muud kulud võrdsetes osades.
 8. Ekspertiisi teostamiseks on ekspertkomisjonil õigus nõuda avaldajalt täiendavaid materjale.
 9. Materjalid tuleb esitada ekspertkomisjoni määratud ajal ja kohta.
 10. Kui üks vaidluse osapool jätab materjalid esitamata, lähtutakse teise osapoole poolt esitatud materjalidest.
 11. Ekspertkomisjonil on õigus keelduda ekspertiisi tegemisest kui esitatud materjalid ei võimalda hinnangu andmist.
 12. Ekspertkomisjonil on õigus keelduda ekspertiisi tegemisest kui trükise vastuvõtmisest või vastuvõtmisest keeldumisest on möödunud rohkem kui 45 päeva.
 13. Vaidluse osapooled ekspertiisi läbiviimise juures ei osale.
 14. Ekspertiisi läbiviimise tulemusena koostatakse ekspertkomisjoni poolt eksperthinnang vaidluse eseme kohta, mis esitatakse vaidluse osapooltele.

EESTI TRÜKI-JA PAKENDITÖÖSTUSE LIIDU ÜLDISED TARNETINGIMUSED
Täiendatud ja kinnitatud üldkoosolekul 10. juunil 2020. a.

 1. Mõisted

Tarnetingimused – Tingimused, millega reguleeritakse Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu liikmete tööde, toodete ja teenuste müügitingimusi ning poolte õigusi ja kohustusi selle käigus.

Teostaja – Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu liige.

Tellija – Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu liikmelt töid, tooteid ja teenuseid telliv füüsiline või juriidiline isik.

Pool või Pooled – Teostaja või Tellija või koos Teostaja ja Tellija.

Töö või Tööd– Tööd, tooted ja teenused, mida Tellija tellib Teostajalt.

Pakkumine – Võlaõigusseaduse mõistes pakkumus (ofert). Pakkumus (ofert) on lepingu sõlmimise ettepanek, mis on piisavalt määratletud ja väljendab pakkumuse esitaja (oferendi) tahet olla ettepanekule nõustumuse andmise korral sõlmitava lepinguga õiguslikult seotud.

Tellimus – Võlaõigusseaduse mõistes nõustumus. Nõustumus (aktsept) on otsese tahteavaldusega või mingi teoga väljendatud nõusolek sõlmida leping.

Kui Tellija ja Teostaja vahel sõlmitavas lepingus ei kehtestata teisiti, siis lähtuvad Teostaja ja Tellija käesolevatest Tarnetingimustest. Tarnetingimuste ja erikokkulepete vastuolu korral juhindutakse erikokkuleppes sätestatust. Kokkulepe, millega pooled kalduvad kõrvale Tarnetingimustes sätestatust, peab olema sõlmitud kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Vorminõude täitmata jätmine toob kaasa vastava kokkuleppe tühisuse.

 1. Pakkumine ja hind

2.1 Pakkumine peab olema esitatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Pakkumine kehtib 30 päeva selle esitamise kuupäevast arvates, väljaarvatud juhul kui pakkumises ei ole märgitud teisiti.

2.2 Pakkumisele antud vastus, mis sisaldab täiendusi, piiranguid või ettepanekuid, ei seo Teostajat, vaid vastust loetakse Tellija vastupakkumiseks.

2.3 Pakkumisega nõustumise ehk Tellimuse edastab Tellija Teostajale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

2.4 Kui Teostajalt tellitakse makette või näidiseid, on Tellija kohustatud hüvitama Teostaja poolt nendega seoses kantud kulud vastavalt tööde teostamiseks koostatud kalkulatsioonile ka juhul, kui Tellija loobub tellimusest.

2.5 Pakkumise sisu on konfidentsiaalne ja Pooltel ei ole õigust seda oma huvides muuks otstarbeks kasutada ega kolmandatele isikutele avaldada.

2.6 Pakkumisele lisanduvad ettepanekud, joonised, maketid või muud ettevalmistavad materjalid on Poole omand ja teisel Poolel ei ole õigust neid oma huvides muuks otstarbeks kasutada ega neid kolmandatele isikutele avaldada (va. juhul, kui Tööde valmistamiseks on vajalik alltöövõtja kasutamine).

2.7 Pakkumisele nõusoleku andmisega ehk Tellimusega loetakse Poolte vahel leping sõlmituks. Tingimuste osas, mis pakkumises ei sisaldu, juhinduvad Pooled käesolevatest Tarnetingimustest, väljaarvatud kui kokkulepitud ei ole teisiti.

2.8 Pakkumine peab sisaldama hinda ja maksetingimusi, pakkumises märgitakse, kas hind sisaldab käibemaksu või mitte. Pakkumises peavad olema märgitud tööde tarne- ja ladustamise tingimused.

2.9 Teostajal on õigus kokkulepitud hinnale lisada põhjendatud lisakulutusi, kui kõnealuste põhjuste ilmnemisel on Tellijat viivitamatult teavitatud ja Tellija ei ole lisakulutustele koheselt vastu vaielnud.

2.10 Kui Pooled ei lepi kokku teisiti, siis korraldab Tööde transpordi Tellija ning kannab transpordi ja ladustamisega seotud kulud.

 1. Tööde teostamine, üleandmine ja vastuvõtmine

3.1 Tööde teostamisel lähtuvad Pooled võlaõigusseaduse vastavatest sätetest.

3.2 Tellija on kohustatud Töö vastu võtma kokkulepitud ajal ja kohas. Kui Tellija eeltoodud kohustust rikub, on Teostajal õigus nõuda vastavate kulude hüvitamist. Kui Tellija ei võta kokkulepitud tähtajaks Tööd vastu rohkem kui 90 kalendripäeva jooksul, on Teostajal õigus Töö utiliseerida ning nõuda Tellijalt tekkinud kahju hüvitamist.

3.3 Tööde üleandmine ja vastuvõtmine (v.a. punktis 3.2 toodud juhul) toimub üleandmise-vastuvõtmise akti või saatelehe allkirjastamisega Poolte poolt. Tööde üleandmine Tellijale loetakse toimunuks ka juhul, kui Tellija ei ole Tööd vastu võtnud või üleandmise-vastuvõtmise akti või saatelehte allkirjastanud 5 päeva möödumisel Töö kokkulepitud vastuvõtmise ajast alates.

 1. Poolte vastutus. Pretensioonid

4.1 Pooled vastutavad teineteisele lepingu mittenõuetekohase täitmisega tekitatud otsese kahju eest dokumentaalselt tõendatud ulatuses. Pooled ei vastuta teineteisele tekitatud kaudsete kahjude eest (saamata jäänud, tulu, majandustegevuse häiritus vms).

4.2 Pretensioonid esitavad Pooled teineteisele kirjalikult lepingus märgitud aadressile või selle puudumisel registrijärgsele aadressile. Pretensiooni võib esitada ka e-kirja teel lepingus märgitud e-posti aadressile. Vaidluse korral peab pretensiooni esitamist tõendama pretensiooni esitaja. Tööde kvaliteediga seotud pretensioonid esitab Tellija hiljemalt 7 päeva jooksul arvates Tööde vastuvõtmisest või selle toimunuks lugemist vastavalt Tarnetingimuste punktile 3.3.

4.3 Lepingutingimustele mittevastavad Tööd tagastab Tellija Teostajale Poolte kokkuleppel või Teostaja nõudmisel 14 päeva jooksul arvates Tööde vastuvõtmisest. Tagastatavad Tööd antakse Teostajale üle aktiga (edaspidi Tagastusakt), millele märgitakse tagastamise põhjus ning mis Poolte poolt allkirjastatakse. Tagastusakti allkirjastamine ei ole käsitletav Teostaja nõustumisena Töö puuduste osas. Kui Teostaja ei nõustu Tellija pretensiooniga, siis teatab ta sellest Tellijale kolme päeva jooksul Tagastusaktile allakirjutamisest arvates. Sel juhul lepivad Pooled kokku vaidluse lahendamises vastavalt punktile 4.5.

4.4 Teostaja ei vastuta Tööde lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis tulenesid Tellija poolt saadetud materjali puudustest või ebatäpsetest juhtnööridest. Väheolulised erinevused Poolte vahel kokku lepitud Tööde tulemusest ei anna Tellijale alust lepingust taganemiseks ega lepingu ülesütlemiseks.

4.5 Kui Pooltel on erimeelsus trükitehnoloogilises või trükise kvaliteeti puudutavas küsimuses, on Poolel õigus pöörduda avaldusega Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu poole sõltumatu ekspertiisi teostamiseks ekspertkomisjoni poolt. Ekspertkomisjon kutsutakse kokku ja ekspertiis viiakse läbi vastavalt Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu ekspertkomisjoni töökorrale. Pooled on kokku leppinud, et nad peavad eksperthinnangut siduvaks ning nad lähtuvad sellest omavahelise õigusvaidluse lahendamisel.

 1. Vääramatu jõud

5.1 Lepinguga võetud kohustuste täitmise rikkumine Poolte poolt on vabandatav, kui rikkumine toimus vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks. Vääramatu jõuna käsitlevad Pooled streiki, tööseisakut, tulekahju vms takistust.

5.2 Pool, kelle tegevus on vääramatu jõu tõttu takistatud, on kohustatud sellest teisele poolele esimesel võimalusel teatama.

 1. Viivitused lepingu täitmisel, erinevused kokkulepitud tiraažis

6.1 Kui Teostaja ei suuda lepingu tähtajast kinni pidada tööjõu või tooraine puuduse, masinarikke vms takistuse tõttu, mida ta lepingut sõlmides ette ei võinud näha, siis teavitab ta sellest viivitamatult Tellijat. Sellisel juhul on Tellijal õigus lepingust taganeda 5 tööpäeva jooksul alates teavituse saamisest. Kui Tellija ei tagane lepingust, siis lepivad Pooled kokku uue tähtaja või lepingu tähtaeg pikeneb automaatselt takistusele kulunud ajavahemiku ulatuses.

6.2 Kui punktis 6.1 nimetatud takistus muudab lepingu täitmise Teostaja jaoks ebamõistlikult koormavaks või kulukaks, siis on Teostajal õigus lepingust taganeda. Lepingust taganemisest teatab Teostaja Tellijale Tarnetingimuste punktis 4.2 kehtestatud viisil. Nimetatud juhul ei ole Tellijal õigust nõuda temale tekitatud kahjude hüvitamist, ent Teostaja kohustub tagastama Tellijale kõik viimase poolt Tööde teostamiseks Teostajale üle antud materjalid. Selle võimatuse korral hüvitab Teostaja materjalide maksumuse.

6.3 Kui Töö näol on tegemist trükisega, võib tegelik trükiarv erineda algselt kokkulepitust 2% ulatuses. Tegeliku tiraaži ja kokkulepitud tiraaži vahe eest tasumine toimub vastavalt Pakkumises toodud tingimustele. Nõuetele mittevastavate üksikute eksemplaride mittevastavus ei too kaasa kogu tiraaži mittevastavaks lugemist.

 1. Maksetingimused

7.1 Tööde hinnas lepivad Pooled kokku Pakkumises. Kui Pakkumises ei ole märgitud teisiti, siis esitab Teostaja koos Tööde üleandmise-vastuvõtmise aktiga Tellijale arve kokkulepitud maksetähtajaga või kokkuleppe puudumisel Teostaja poolt määratud tähtajaga.

7.2 Tellija peab Töö eest tasuma Poolte poolt kokkulepitud tingimustel ja viisil. Kui Teostaja nõuab Tellijalt hinna tasumist osaliselt või tervikuna ettemaksuna, siis märgitakse see Pakkumises. Kui maksetingimused ei ole Pakkumises märgitud, lepitakse need kokku eraldi. Kui Pakkumises ei ole märgitud teisiti, siis on Teostajal õigus nõuda maksetega viivitamise korral Tellijalt viivist 0,25% päevas iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest. Tasumisega viivitamisel üle 15 kalendripäeva on Teostajal õigus nõuda ja Tellijal kohustus tasuda viivist lepinguga tähtaegselt tasumata summalt 0,5% päevas iga viivitatud kalendripäeva eest. Võlgnevuse tasumisel arvestatakse esimeses järjekorras trahvid ja kulutused, teises järjekorras viiviseid ning viimasena põhivõlgnevus.

7.3 Kui Pooled on kokku leppinud ettemaksus või tasumises osade kaupa, siis jääb Tööde omandiõigus Teostajale seniks, kuni Tööde eest pole täielikult tasutud. Tasumise tagamiseks on Teostajal pandiõigus tema valduses olevatele Tellija vallasasjadele (maketid, materjalid jms).

7.4 Kui Tellija viivitab arve tasumisega üle 30 päeva, on Teostajal õigus loovutada nõue Tellija vastu kolmandatele isikutele. Kõik võlgnevuse sissenõudmisest tulenevad kulutused on kohustatud tasuma Tellija.

7.5 Tellijapoolsete kohustuste täitmine on tagatud kogu Tellija varaga sh tulevikus tekkiva varaga.

 1. Omandiõigus ja autoriõigus

8.1 Teostaja poolt Tööde teostamiseks ja vahetulemuste jaoks hangitud töövahendid, arvutiprogrammid, trükiplaadid jms on Teostaja omand ja nende omandiõigus ei lähe pärast Tööde üleandmist Tellijale üle.

8.2 Juhusliku hävimise riisiko ja vastutus Tööde kui toote eest läheb Tellijale üle alates Tööde üleandmise hetkest. Üleandmise hetkeks loetakse hetke, mil Tellija või mõni tema poolt volitatud isik võtab või oleks vastavalt lepingule pidanud võtma Tööd vastu. Omandiõigus Töödele läheb Tellijale üle siis, kui kogu kokkulepitud hind (samuti võimalikud viivised ning ladustamiskulud) on Tellija poolt tasutud, juhul kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti.

8.3 Tellija vastutab selle eest, et Tööde teostamisega seoses sõltuvalt Tellijast ei rikutaks kolmandate isikute õigusi.

8.4 Tööde teostamiseks Tellija poolt Teostajale üle antud materjalid on Tellija omand. Materjalid, mida Teostaja ei kasutanud otseselt Töö teostamiseks, tagastab Teostaja pärast Tööde üleandmist Tellijale (v.a. Tarnetingimuste punktis 7.3 toodud juhul). Juhul kui Tellija soovib, et Teostaja kindlustaks nimetatud materjalid, siis kohustub Teostaja seda tegema tingimusel, et Tellija tasub kindlustamisega seotud kulud.

 1. Muud sätted

9.1 Kui Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega on sätestatud konkreetsete trükitoodete üksikeksemplaride (edaspidi Säilituseksemplarid) kohustuslik üleandmine raamatukogudele vms asutustele, siis valmistab Teostaja Säilituseksemplarid Tellija kulul lisaks lepingus märgitud tiraažile ning edastab need Tellija kulul vastavatele asutustele. Säilituseksemplaride valmistamise hind sisaldub Teostaja Pakkumises.

9.2 Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega sätestatud teostatud Tööde algmaterjali (trükifaili) loovutamise kohustus vastavatele asutustele on Tellijal, kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti.

9.3 Kõik Tarnetingimustest tulenevad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Juhul, kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse vaidlused Teostaja asukohajärgses maakohtus.

9.4 Tarnetingimustele kohaldatakse Eesti õigust ning kõikides Tarnetingimustega reguleerimata küsimustes juhinduvad Pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

KINNITATUD
Juhatuse otsusega 23.08.2018
KINNITATUD
Kinnitatud Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu juhataja poolt 23.08.2018

EESTI TRÜKI- JA PAKENDITÖÖSTUSE LIIDU HANKEKORD

1. Üldsätted
1.1. Käesolev hankekord reguleerib Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu (edaspidi ETPL) riigihangete teostamist perioodi 2014-2020 struktuuritoetuste vahendite kasutamisel eesmärgiga tagada riigihangete läbiviimine kooskõlas õigusaktidega.
1.2. Hankekord sätestab vastavalt riigihangete seaduse (edaspidi RHS) §-le 9 ETPL-i:
1.2.1 riigihanke planeerimise, sealhulgas hankeplaani koostamise ja kinnitamise korra ning tähtpäeva;
1.2.2 riigihanke eest vastutava isiku määramise, sealhulgas hankelepingu täitmise eest vastutava isiku määramise;
1.2.3 alla lihthanke piirmäära jäävate asjade ostmise ning teenuste ja ehitustööde tellimise korra;
1.2.4 meetmed huvide konflikti ennetamiseks, tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks riigihankel.
1.3. ETPL kohaldab RHS 3. peatüki 1. jaos sätestatud korda, kui hankelepingu eeldatav maksumus on võrdne lihthanke piirmääraga või ületab seda, kuid on väiksem kui riigihanke piirmäär.
1.4. ETPL kohaldab hankelepingu sõlmimisel RHS 2. peatükis sätestatud korda, kui hankelepingu eeldatav maksumus on võrdne riigihanke piirmääraga või ületab seda.
1.5. Hankelepingu eeldatava maksumuse määramiseks kohaldatakse RHS § 23–28. Kõik käesolevas korras esitatud piirsummad on käibemaksuta.
1.6. Hankeleping tuleb sõlmida mõistlikuks perioodiks, mis tagab mõistlikult soodsa hinnaga pakkumuse. Võimalusel tuleb arvestada ETPL tegevuskulude planeerimisega majandusaastate kaupa.
1.7. Kõikide hangete puhul peavad hanke eest vastutava töötaja toimingud olema mõistlikud st sellised, mida samas olukorras heas usus tegutsev ostja loeks tavaliselt mõistlikuks, ning lähtuma RHS §-s 3 sätestatud riigihanke korraldamise üldpõhimõtetest.
1.8. Hankekord avalikustatakse ETPL kodulehel.

2. Hanke korraldamise eest vastutav töötaja
2.1. Hanke korraldamise (sh hanketeate või lihthanke teate registris avaldamise, vajadusel hankedokumentide koostamise ja nende avaldamise, protokolli koostamise), hanget puudutavate dokumentide säilitamise, hankelepingu täitmise ja riigihangete registrisse aruannete esitamise korraldamise eest vastutab juhatuse liige.
2.2. Kõik hanget puudutavad dokumendid, sh hankekorralduse, hanketeate, pakkumuste küsimised, vastused küsimustele, esitatud pakkumused, komisjoni protokolli, hanke memo, edukaks tunnistamise otsuse, hankelepingu, hankelepingu muudatused registreeritakse riigihangete elektroonilises keskkonnas või ETPL infosüsteemides.

3. Riigihange otseostu korras eeldatava maksumusega kuni 14 999,99 eurot
3.1. Otseostudele võib pakkumuse(d) võtta, kohaldades RHSis sätestatud üldpõhimõtteid selliselt, et hanke korraldamisel kaasneks ETPL-le võimalikult väike halduskoormus ning aja- ja rahakulu.
3.2. Lepingu kirjalik vormistamine ei ole nõutav, tehingu toimumist tõendab arve.
3.3. Otseostu korrektse läbiviimise eest vastutab otseostu teostanud isik.

4. Riigihange väikehanke korras eeldatava maksumusega 15 000 kuni 29 999 eurot
4.1. Väikehange on riigihange, mille eeldatava maksumus on alates 15 000 eurost kuni 29 999,99 euroni käibemaksuta.
4.2. Väikehanke läbiviimisel tuleb järgida RHSi üldpõhimõtteid.
4.3. Vastutav töötaja teeb ettepaneku pakkumuse esitamiseks kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis konkurentsi olemasolu korral vähemalt kahele ettevõtjale.
4.4. Hange dokumenteeritakse ja säilitatakse ETPL infosüsteemides koos kõikide vajalike toimingute ja kannete tegemisega.
4.5. Vastutav töötaja teavitab pakkujaid väikehankes vastu võetud otsusest ja eduka pakkujaga lepingu sõlmimisest viivitamata, üldjuhul kolme tööpäeva jooksul.

5. Riigihanke menetlus lihthanke korras
5.1. Lihthange viiakse läbi kui hanke eeldatava maksumus on 30 000 kuni 59 999,99 eurot.
5.2. Lihthanke läbiviimisel on vastutav töötaja kohustatud järgima RHS §-is 3 ja §-is 125 sätestatut.
5.3. Lihthanke menetluses loetakse hankekomisjoni poolt allkirjastatud hankeprotokoll hankija otsuseks, kui selle on allkirjastanud juhatuse liige.

6. Hange maksumusega alates riigihanke piirmäärast
6.1. Hangete puhul, mille eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on võrdne riigihanke piirmääraga (teenuste ja toodete puhul 60 000 eurot) või ületab seda, korraldatakse hankemenetlus RHS toodud korras.
6.2. Vastutav töötaja koostab koostöös hanget korraldava töötajaga riigihanke dokumendid ning vastutab riigihanke läbi viimise eest.
6.3. Vajadusel moodustatakse pakkumuste hindamiseks kuni kolme liikmeline hindamiskomisjon.
6.4. Avatud hankemenetlusega hanked viiakse läbi e-riigihangete keskkonnas.

7. Lepingu sõlmimine
7.1. Hankelepingu allkirjastab juhatuse liige.

8. Töö või asja vastuvõtmine
8.1. Juhatuse liige korraldab hanke raames saadud kauba või teenuse viivitamatu ülevaatamise ja võimalike pretensioonide esitamise.

9. Hankeplaani kehtestamine
9.1. Juhatus kinnitab iga-aastase hankeplaani hiljemalt eelneva aasta 31. detsembriks.
9.2. Hankeplaani sisestatakse riigihanked alates lihthanke piirmäärast.
9.3. Hankeplaanis sätestatakse vähemalt planeeritava hanke nimetus, eeldatav hanke läbiviimise aeg, eeldatav maksumus ja hankelepingu kestvus.
9.4. Riigihange, mis ei ole hankeplaanis kirjas, algatatakse juhatuse otsuse alusel.
9.5. Hankeplaan võib sisaldada hankeid eeldatava hankelepingu kestvusega rohkem kui üks aasta.
9.6. Hankeplaan avalikustatakse Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu kodulehel.

10. Riigihangete register
10.1. Riigihangete registrisse hanketeate, hankedokumentide, lihthanke teate, lihthanke dokumendi, riigihanke aruande jmt üles panemise korraldab juhatuse liige.

11. Meetmed huvide konflikti ennetamiseks, tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks riigihankel
11.1. Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit väldib hangete korraldamisel konkurentsi kahjustavat huvide konflikti. Huvide konflikt on olukord, kus hankija või tema nimel tegutseva isiku töötajal, ametnikul, juhatuse liikmel või muul pädeval esindajal, kes on kaasatud riigihanke ettevalmistamisse või korraldamisse või kes võib muul moel mõjutada selle riigihanke tulemust, on otseselt või kaudselt finantsalaseid, majanduslikke või muid isiklikke huvisid, mida võib käsitada tema erapooletust ja sõltumatust kahjustavatena;
11.2. Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu juhatus ja töötajad kohustuvad oma tegevuses seoses hangetega hoiduma huvide konfliktist;
11.3. Pakkumuste hindajad kohustuvad hoiduma huvide konfliktist pakkumuste hindamisel ning allkirjastavad eelnevalt huvide konfliktist hoidumise deklaratsiooni.
11.4. Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit võib enne riigihanke alustamist hankelepingu eseme täpsemaks piiritlemiseks ja riigihanke ettevalmistamiseks teha turu-uuringu. Turu-uuringu käigus võib konsulteerida asjaomases valdkonnas tegutsevate isikutega. Saadud nõuandeid võib kasutada riigihanke kavandamisel ja korraldamisel tingimusel, et see ei moonuta konkurentsi.
11.5. Juhul, kui turu-uuringusse on kaasatud potentsiaalne pakkuja või taotleja, võtab Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit konkurentsi moonutuse ärahoidmiseks kasutusele järgmised meetmed:
11.5.1 esitab riigihanke alusdokumentides teabe, mis edastati turu-uuringus osalenud või muul moel riigihanke ettevalmistamisse kaasatud isikutele seoses riigihanke ettevalmistamises osalemisega või selle tulemusel;
11.5.2 määrab pakkumuse või taotluse esitamisele piisavalt pika tähtaja, et turu-uuringus osalenud või muul moel riigihanke ettevalmistamisse kaasatud isikul ei tekiks seoses teabe eelneva valdamisega eelist teiste võimalike pakkujate ees.
11.6. Olukorras kus esineb huvide konflikt, teavitab huvide konflikti sattunud isik sellest Eesti Trükija Pakenditööstuse Liidu juhatust ning taandab ennast hankega seotud tegevustest. Kui huvide konflikt ilmneb hankemenetluse käigus ja seda ei ole võimalik muul viisil vältida, kõrvaldab Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit hankemenetlusest huvide konfliktis oleva pakkuja või taotleja.

12. Lõppsätted
12.1. Käesoleva korraga reguleeritud hangete dokumente säilitatakse elektroonilises riigihangete keskkonnas või Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu digitaalses arhiivis.
12.2. Käesoleva korraga reguleerimata küsimustes, samuti korrast erandite tegemiseks või korra täpsustamiseks võib juhatuse liige anda konkreetse hanke kohta kirjalikke korraldusi.

Liidu tegevuse peaeesmärgiks on ühendada Eesti trüki- ja pakenditööstuse ettevõtteid ja arendada nende koostööd ning Eesti trüki- ja pakenditööstust. Aidata kaasa ausa konkurentsivõime ning sobiva majanduskeskkonna loomisele. Kui soovid sellesse anda oma panuse, siis – tule liikmeks!

Oled oodatud Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu liikmeks, kui soovid:

 • osaleda esindusorganisatsiooni seisukohtade kujundamises;
 • toetada sektori arengut ja konkurentsivõime tõstmist;
 • olla kursis sektoris toimuvate arengutega nii Eestis kui Euroopas;
 • osaleda valdkonna koolitustel ning meie liikmete üritustel;
 • toetada oma liikmelisusega Eesti trükihariduse jätkusuutlikkust.

Liit pakub oma liikmetele:

Eksport – Print in Estonia

 • www.printinestonia.eu
 • Ettevõtte info ekspordiportaalis
 • Ettevõtte info eksporditrükises
 • Hinnapäringud välisturgudelt
 • Turundustegevus sihtturgudel
 • Messireisid
 • Ühiskülastused välisriikidesse

Erialane täiendõpe

 • Trükitehnoloogia kutseõpe
 • Erialased täiendkoolitused
 • Üldkoolitused: juhtimine, müük, tootmine
 • Välisekspertidest koolitajad
 • Hommikuseminarid

Info ja statistika

 • Sektori käibe- ja palgainfo
 • Rahvusvaheline statistika
 • Majandustulemuste kokkuvõtted
 • Pakkumised partneritelt
 • Liidu ajakiri Punktikasv
 • Uudiskiri liikmetele

Liikmemaksu arvestus

Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu (ETPL) liikmeks saavad astuda juriidilised isikud, kelle tegevusala on seotud trükiste ja pakendite valmistamise ning trükiseadmete ja -materjalide tarnimisega.

ETPL liikmeks astumiseks esitatakse avaldus liidu volikogule, kes otsustab vastuvõtmise. Uute liikmete kaasamiseks korraldatakse vähemalt kord aastas ümarlaua kohutmine, kus tutvustatakse Liidu eesmärke ja tegevusi, samuti liikmeks soovivate ettevõtete huve ja ootusi.

Liikmetele arvestatakse liikmemaks ettevõtte viimase lõppenud majandusaasta käibe järgi.

Sõltuvalt ettevõtte käibe suurusest jääb liikmemaks vahemikku 455 € – 3250 € aastas. Liikmemaksu tasutakse neljas osas kvartalite kaupa.

Kui soovid Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidust ja liikmeks asutmisest lähemalt teada, võta ühendust ETPL tegevjuhi Katre Saviga.